واحد تحقیق ، توسعه فناوری و تولید مرغ نژاد آرین
شرکت زنجیره تولید و عرضه محصولات پروتئینی دیزباد

در حال بروزرسانی سایت می باشیم…

هضم نشاسته در جوجه های گوشتی

هضم نشاسته با سرعت کند در تغذیه جوجه ها گوشتی

هضم نشاسته با سرعت کند در تغذیه جوجه ها گوشتی

برای اولین بار نتایج بدست آمده در این آ زمایشات در سال 2003 توسط دکتر Piet Vander Aarرئیس انستیتو تغذیه حیوانی DeSchothorst هلند در کنفرانس علوم تغذیه دانشگاه ناتینگهام انگلستان ارائه شد. وی سخنرانی خود را با یادآوری اینکه نشاسته ، به طور معمول تامین کننده 50 الی 70 درصد جیره های غذایی طیور گوشتی می باشد، آغاز نمود و سپس بیان نمود که بیشتر متخصصان تغذیه فرض می کنند ،نشاسته موجود در مواد غذایی در تغذیه جوجه های گوشتی بطورتقریبا کامل یا کامل در داخل روده کوچک هضم می شود.اما او اظهار داشت این فرض همیشه صحیح نمی باشد و هضم نشاسته بویژه در طیور جوان،اغلب کمتر از 100 درصد اتفاق می افتد. یکی از دلایل این پیامد را می توان بوجود تفاوتهای عمده بین مواد خام حاوی انواع مختلفی از نشاسته مرتبط دانست. بهر حال بنظر می رسد یکی از فاکتورهای ایجاد کننده تفاوت در عملکرد رشدطیور منابع مختلف تامین کننده نشاسته و همجنین اختلافات موجود در فرایند هضم این ماده مغذی باشد.پس به این دلیل در هنگام فرمولاسیون جیره باید مقدار انرژی تامین شده به وسیله تک تک اجزاء تشکیل دهنده مواد غذایی ، مدنظر قرار گرفته شود.

تنوع نشاسته در منابع حاوی نشاسته:

بطور کلی تفاوتهای مشاهده شده در انواع نشاسته به اندازه دانه های آنها مربوط میشود بعنوان مثال انواع نشاسته ممکن است از نظر نوع آمیلوز و همچنین طول زنجیره آمیلوپکتین متفاوت باشند . دکتر Vander Aar در ادامه افزود مدارک مبتنی برمقالات منتشر شده در ده سال اخیر ثابت کرده است که از عوامل دیگری که برروی عملکرد رشد طیور و همچنین بر هضم نشاسته موثر می باشد، مدت زمانی توقف مختلف نشاسته برای طی فرایند هضم در محل روده کوچک ، می باشد. چرا که بیشترین مقدار هضم نشاسته در این محل صورت می پذیرد.

بیشترین اطلاعات علمی موجود در رابطه با محل اصلی هضم نشاسته در جوجه های گوشتی از تحقیق انجام شده در انستیتو تغذیه حیوانی De Schahrost بدست آمده است.در این پروژه 12 ماده خام در یک دوره طولانی مدت برروی جوجه های گوشتی 28 روزه بر اساس تفاوتهای عمده در قابلیت هضم در ایلئوم(I leal) یا قابلیت هضم مدفوع با یکدیگر مقایسه شده اند. در طول ده سال اول انجام این پروژه قابلیت هضم در روده کوچک یا قابلیت هضم مدفوع در جوجه های گوشتی 28 روزه هیچ تفاوت معنی داری را نشان نداد.

با وجود تنوع منابع تامین کننده نشاسته ، نشاسته های تامین شده از مواد غذایی مانند کاساوا ،ریشه کاساوا ،مقدار جزئی گندم و ذرت و یا ذرت زرد همه در قسمت میانی روده کوچک هضم شدند در حالی که بطور قابل توجهی هضم نشاسته تامین شده از لگومهایی مانند نخود و لوبیاها در نیمه دوم دستگاه گوارش(روده باریک) مشاهده گردید.

چه پیچیدگیهایی در نتیجه این پیامد ،در عملکرد رشدی حاصل ازجوجه های گوشتی قابل انتظار است؟

پس از طراحی یک آزمایش با فرمولاسیون و طراحی دو جیره غذایی با محتوای قابلیت هضم یکسان ولی با سرعتهای هضم متفاوت(سریع،کند) نشاسته ، برروی جوجه های گوشتی 38 روزه جواب سوال فوق ارائه داده شد.

در این آزمایش جیره ای که منابع نشاسته آن از کاساوا و ذرت تامین شده بود و دارای نشاسته باسرعت هضم سریع بودند بامنابع حاوی نشاسته مانند سورگوم و نخود که سرعت هضم پایینی داشتند مقایسه شده بود.تنها در 14 روز اول شروع ازمایبش گروه حاوی جیره غذائی با نشاسته با سرعت هضم کند،25 گرم وزن بیشتری را از گروه حاوی جیره غذایی با نشاسته سریع الهضم داشتند همچنین در تیمارهای نشاسته با قابلیت هضم کند ضریب تبدیل خوراکی مصرفی بهتری از تیمار بعدی بود.در نهایت در پایان 38 روزه آزمایش تفاوت در وزن زنده بین دو گروه آزمایشی، بطور معنی داری مشاهده گردید.

سرعت هضم کند نشاسته بهتر است:

ما نتیجه گرفتیم که نشاسته با قابلیت هضم آهسته بهتر است دکتر Vandar Aar گفت: بنظر می رسد هضم نشاسته در نیمه دوم روده کوچک تاثیرات مثبتی را داشته باشد.بررسی نتایج آزمایش عملکرد جوجه های گوشتی به سطوح مختلف نشاسته در سرعتهای هضم متفاوت نشان می دهد که ضریب تبدیل غذایی از یک منحنی سیگموئیدی تبعیت می کند.علاوه بر سطوح معین نشاسته، میزان سرعت پایین نشاسته در بروز اثرات مثبت مورد انتظار نیز دخالت دارد.اما پایین بودن سرعت هضم نشاسته از یک حد آستانه ای ،نه تنها در هضم نشاسته بهبودی حاصل نمی گردد بلکه باعث پیچیدگیهای در هضم نشاسته در ایلئوم میشود.

تاثیر فرآیند کردن غذا برروی سرعت هضم نشاسته

از پروژه ای که در انستیتو De Schothrest انجام شده می توان نتیجه گرفت منابع نشاسته ای پلت شده بیشترین تغییرات را برروی سرعت هضم نشاسته دارند و به دنبال آن عملکرد رشدی را در صورت استفاده از فرمولاسیون ویژه تغییر می دهند.در این آزمایش پلتهایی از نخود و ذرت یا کاساوا و گندم که تامین کننده نشاسته جیره های غذایی بودند.تهیه گردید.بعضی از پلتها تحت بخار آب قرا گرفتند و منبسط شدند

پلتهای تحت بخار در مقایسه با پلتهای حرارت داده نشده دارای بیشترین سرعت هضم نشاسته بودندبالاترین سرعت نشاسته مربوط به تیمار با اعمال حرارت بالا در کوتاهترین زمان بود.در مقایسه دیگری که بین تیمارهای حرارت ندیده صورت گرفت،جیره هایی که نشاسته آنها از ذرت و کاساوا تامین شده بود نسبت به گروههای دیگر تعییر جزئی در هضم غذا و عملکرد رشدی جوجه های گوشتی ایجاد کرده بودند.

دکتر vander Aar نتیجه گرفت اگر چه سرعت پایین تجزیه شدن نشاسته باعث بهبود در عملکرد و رشد جوجه های گوشتی می شود ولی این بهبودی شاید نتیجه عدم توجه به نحوه فرایند کردن اقلام خوراکی از دست برود بطورئیکه سرعت پایین هضم نشاسته نتیجه مورد انتظار را ندهد.بعنوان یک قانون کلی.روشهای فرایندهای کر دن تنها باعث افزایش تجریه پذیری نشاسته می شود ولی قادر به کاهش سرعت هضم نشاسته نمی باشد.

پیش بینی نتایج حاصل از فرایندهای کردن:

در حقیقت حالا امکان دارد پیش بینی کرد که آسیاب و پلت کردن با فشار بخار در سرعت هضم نشاسته موجود در منابع تامین کننده نشاسته جیره ها تاثیر دارد.در پروژه ای که در آزمایشگاه انستیتو De Schothrost بر روی قابلیت تجزیه پذیری نشاسته انجام شد و در کنفرانس ناتینگهام ارائه گردید گزارش گردید که نشاسته تامین شده از منابع مختلف در دو ساعت اول تغذیه شده اکثرا مورد تجزیه قرار می گیرد اما در مواردی که جیره مخلوطی از منابع تامین کننده نشاسته ای همانند سورگوم و گندم باشد،سرعت تجزیه پذیری آن آهسته می باشد و مخصوصا در سنین 9 ال 30 روزگی بیشترین تاثیر را بر بازده ضریب تبدیل غذایی خواهد داشت.

انسولین و سوالات پروتئین:

نهایتا علت اینکه سرعت تجزیه شدن چگونه برروی رشد جوجه های گوشتی تاثیرگذار می بشد به عنوان یک رویدا قابل پیش بینی می باشد بهر حال محققان هلندی پیشنهاد کردند که وقتی همه نشاسته در نیمه ابتدائی روده کوچک جوجه های گوشتی هضم شود، پاسخ به هورمون انسولین کوتاهتر خواهد بود در حالی که استفاده از جیره ای حاوی نشاسته با هضم انتهایی روده ای باعث دسترسی کامل جوجه به مواد مغذی هضم شده می شود و میزان جذب بیشتری صورت خواهد گرفت.

دکتر Vander Aar خاطر نشان کرد که سرعت پایین در تجزیه پذیری نشاسته می تواند یک مزیت قابل توجه بواسطه صرفه جویی در مصرف پروتئین داشته باشد.

در یک نظریه ارائه شده مکانیزم احتمالی هضم در انتهای روده کوچک براین مبناست که در این قسمت سلولهای دیواره روده کوچک قادر به ساختن مقدار بیشتری گلوگز می باشند در نتیجه این عمل دیگر نیازی به اکسیداسیون اسید آمینه برای تامین انرژی بیشتر نمی باشد.

در مطالعه مقالات به نظر می رسد که افزودن اسید امینه به جیره تنها در زمانی باعث بهبود در بازده مصرف خوراک خواهد گردید که نشاسته موجود در جیره سریعا قابل هضم باشد. بنابراین به خوبی می توان به این نتیجه کلی رسد که بازده مناسب در جذب پروتئین به طور قابل ملاحضه ای به وجود همزمان منابع نشاسته با سرعت هضم پایین بستگی دارد

و این پیامد به ویژه هنگام استفاده از جیره هایی با سطوح پایین اسید آمینه به طور قابل ملاحضه ای دیده می شود.

احتیاجات اسید امینه ای پایین تر نتایج آزمایشات مختلف نشان می دهد که در جیره های حاوی نشاسته باسرعت هضم پلیین ،نیازمندیهای اسیدامینهای جیره ای به میزان 5 ال 7 درصد کاهش می یابد.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

×

منتظر سوالات شما هستیم

×