واحد تحقیق ، توسعه فناوری و تولید مرغ نژاد آرین
شرکت زنجیره تولید و عرضه محصولات پروتئینی دیزباد

در حال بروزرسانی سایت می باشیم…

تاثیر سطوح مختلف سبوس برنج اکسترود شده در جیره جوجه

پایان نامه رشته علوم دامی- تغذیه دام و طیور -تاثیر سطوح مختلف سبوس برنج اکسترود شده در جیره جوجه های گوشتی بر عملکرد، زیست فراهمی فسفر

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:علوم دامی

عنوان:رشته علوم دامی- تغذیه دام و طیور -تاثیر سطوح مختلف سبوس برنج اکسترود شده در جیره جوجه های گوشتی بر عملکرد، زیست فراهمی فسفر

دانشکده کشاورزی

پایا‌ن­‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته علوم دامی- تغذیه دام و طیور –تاثیر سطوح مختلف سبوس برنج اکسترود شده در جیره جوجه­ های گوشتی بر عملکرد، زیست­فراهمی فسفر وزن نسبی پانکراس

استاد راهنما:

دکتر مسعود عرب

تاثیر سطوح مختلف سبوس برنج اکسترود شده در جیره جوجه­ های گوشتی بر عملکرد ، زیست­ فراهمی فسفر و وزن نسبی پانکراس

اثر سبوس برنج اکسترود شده بر عملکرد، زیست فراهمی فسفر و وزن نسبی پانکراس جوجه­های گوشتی بررسی شد. تعداد 200 قطعه جوجه گوشتی کاب 500 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار، 5 تکرار و 8 جوجه در هر تکرار قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی شامل جیره شاهد بر پایه ذرت- سویا (T1) و جیره­های دارای 20 و 30 درصد سبوس برنج خام (T2 و T3) و اکسترود شده (T4 و T5)، برای دوره آغازین (8 تا 21 روزگی) و دوره رشد (22 تا 42 روزگی) تهیه شد. تیمارهای 20 و 30 درصد سبوس برنج اکسترود شده (T4 و T5) در دوره آغازین، رشد و کل دوره پرورش در مقایسه با تیمار شاهد (T1) اختلاف آماری معنی­داری در مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک نداشتند. تیمارهای سبوس برنج اکسترود شده (T4 و T5) در مقایسه با تیمارهای سبوس برنج خام (T2 و T3) در دوره آغازین، رشد و نیز در کل دوره پرورش، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک بهتری داشتند (05/0≥P). وزن پانکراس تیمارهای 20 و 30 درصد سبوس خام (T2 و T3) بیشتر از تیمارهای دیگر بود (05/0≥P). تیمارهای شاهد (T1) و 20 درصد سبوس برنج اکسترود شده (T4) در فراهمی فسفر کل و درصد خاکستر درشت­نی تفاوتی نداشتند (05/0<P). اما این تیمار­ها از سایر تیمارها، فراهمی فسفر و درصد خاکستر درشت­نی بیشتری داشتند (05/0≥P). تیمار 30 درصد سبوس برنج اکسترود شده (T5) نیز از تیمارهای سبوس برنج خام (T2 و T3) فراهمی فسفر کل و درصد خاکستر درشت­نی بیشتری داشت (05/0≥P). نتایج آزمایش حاضر نشان داد که سبوس برنج اکسترود شده در مقایسه با سبوس برنج خام سبب افزایش فراهمی فسفر کل و خاکستر درشت­نی و کاهش وزن نسبی پانکراس جوجه­های گوشتی شد. اکستروژن سبوس برنج احتمالاً با از بین بردن فاکتورهای ضدتغذیه­ای سبوس برنج، سبب بهبود عملکرد جوجه­های گوشتی شد و از سبوس برنج اکسترود شده بدون کاهش در عملکرد، می­توان تا سطح 30 درصد جیره جوجه­های گوشتی استفاده کرد.

واژه­ های کلیدی: سبوس برنج، اکستروژن، فسفر، جوجه­های گوشتی، عملکرد

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

فصل اول: مقدمه………………………………. 2

1-1- هدف­های پژوهش………………………….. 5

فصل دوم: پژوهش­های پیشین………………………. 6

2-1- سبوس برنج…………………………….. 7

2-1-1- تولید سبوس برنج……………………. 7

2-1-2- ترکیب شیمیایی سبوس برنج…………….. 7

2-1-3- فاکتورهای ضدتغذیهﺍی سبوس برنج………… 8

2-1-3-1- مهارکننده تریپسین………………. 9

2-1-3-2- هماگلوتنین-لکتین……………….. 9

2-1-3-3- اسید فایتیک……………………. 9

2-1-4- فساد سبوس برنج…………………….. 12

2-2- آثار افزودن سبوس برنج به جیره جوجهﻫﺎی گوشتی.. 13

2-2-1- سبوس برنج خام……………………… 13

2-2-2- فرآوری سبوس برنج…………………… 15

2-3- اصول اکستروژن…………………………. 16

2-3-1- اکسترودر………………………….. 17

2-3-2- فرایند اکستروژن……………………. 19

2-3-3- اثر فرآوری اکستروژن بر مواد مغذی……… 20

2-3-3-1- پروتین………………………… 20

2-3-3-2- نشاسته………………………… 20

2-3-3-3- چربی………………………….. 21

فصل سوم: مواد و روش­ها………………………… 22

3-1- محل اجرای پژوهش……………………….. 23

3-2- مواد و وسایل مورد نیاز برای دوره­ های پرورش…. 23

3-3- مواد و وسایل مورد نیاز برای اندازه گیری زیست فراهمی فسفر  24

3-4- مواد و وسایل مورد نیاز برای تعیین درصد خاکستر درشتﻧﻲ 25

3-5- آماده ­سازی محل پرورش……………………. 25

3-5-1- پاک­سازی و شست­وشو…………………… 25

3-5-2- آماده ­سازی واحدهای آزمایشی…………… 25

3-6- تنظیم جیره و تهیه­ دان…………………. 26

3-6-1- جیره­های آزمایشی……………………. 26

3-7- مدیریت پرورش………………………….. 29

3-8- صفات اندازه گیری شده و ثبت دادهﻫﺎ………… 29

3-8-1- افزایش وزن جوجه­ها………………….. 29

3-8-2- خوراک مصرفی……………………….. 30

3-8-3- ضریب تبدیل خوراک…………………… 31

3-8-4- فراهمی فسفر کل در 21 روزگی…………… 32

3-8-4-1- اندازه گیری خاکستر نامحلول در شوینده اسیدی (AIA)  32

3-8-4-2- تعیین غلظت فسفر کل……………… 33

3-8-4-3- محاسبه فراهمی فسفر کل……………. 34

3-8-5- اندازه ­گیری خاکستر درشتﻧﻲ……………. 34

3-8-6- وزن نسبی اندامﻫﺎی داخلی…………….. 35

3-9- تجزیه آماری دادهﻫﺎ…………………….. 35

3-9-1- مدل آماری طرح……………………… 35

فصل چهارم: نتایج و بحث……………………….. 36

4-1- اثر سطوح مختلف سبوس برنج اکسترود شده بر خوراک مصرفی در دورهﻫﺎی پرورش………………………………………….. 37

4-2- اثر سطوح مختلف سبوس برنج اکسترود شده بر افزایش وزن در دورهﻫﺎی پرورش………………………………………….. 40

4-3- اثر سطوح مختلف سبوس برنج اکسترود شده بر ضریب تبدیل خوراک در دورهﻫﺎی پرورش……………………………………… 45

4-4- اثر سطوح مختلف سبوس برنج اکسترود شده بر وزن نسبی اندام­های داخلی 48

4-5- اثر سطوح مختلف سبوس برنج اکسترود شده بر فراهمی فسفر کل در 21 روزگی………………………………………….. 50

4-6- اثر سطوح مختلف سبوس برنج اکسترود شده بر وزن و درصد خاکستر درشت­نی………………………………………….. 52

4-7- هزینه تولید هر کیلوگرم وزن زنده جیره­های آزمایشی 54

4-8- نتیجه ­گیری……………………………. 56

4-9- پیشنهادها…………………………….. 57

فهرست منابع………………………………… 58

فهرست جدول­ها

عنوان                                       صفحه

جدول 2-1- فراهمی فسفر منابع گیاهی برای پرندگان……….. 11

جدول 3-1- ترکیب جیرهﻫﺎی آغازین (8 تا 21 روزگی)……….. 27

جدول 3-2- ترکیب جیرهﻫﺎی رشد (22 نا 42 روزگی)…………. 28

جدول 4-1- اثر سطوح مختلف سبوس برنج اکسترود شده بر خوراک مصرفی در دورهﻫﺎی مختلف پرورش…………………………………………… 39

جدول 4-2- اثر سطوح مختلف سبوس برنج اکسترود شده بر افزایش وزن در دورهﻫﺎی مختلف پرورش…………………………………………… 44

جدول 4-3- اثر سطوح مختلف سبوس برنج اکسترود شده بر ضریب تبدیل خوراک در دورهﻫﺎی مختلف پرورش……………………………………… 47

جدول 4-4- اثر سطوح مختلف سبوس برنج اکسترود شده بر وزن نسبی اندامﻫﺎی داخلی   50

جدول 4-5- اثر سطوح مختلف سبوس برنج اکسترود شده بر فراهمی فسفر در 21 روزگی   51

جدول 4-6- اثر سطوح مختلف سبوس برنج اکسترود شده بر وزن و درصد خاکستر درشت­نی  53

جدول 4-7- هزینه تولید هر کیلوگرم وزن زنده جیره­های آزمایشی در دوره­ های مختلف پرورش……………………………………………….. 55

فهرست شکل­ها

عنوان                                       صفحه

شکل 2-1- اجزای اکسترودر تک مارپیچ………………….. 18

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

×

منتظر سوالات شما هستیم

×